Calea Bucuresti, bl. 6A, parter, ap.3

POIM

Programul Operational pentru Infrastructura Mare

Prin acest program se vor realiza investitii de circa 9,41 miliarde de euro din fondurile regionale ale UE in proiecte de mediu, energie si transporturi.

Obiectiv strategic

Programul Operational Infrastructura Mare este un document strategic de programare care acopera domeniile transport, mediu si energie regenerabila, obiectivul acestuia fiind de a contribui la strategia Uniunii Europene pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, luand in considerare obiectivele si prioritatile specifice tematice selectate in functie de nevoile nationale, regionale si locale.

Alocare financiara 9,41 mld. euro

Obiective specifice:

POIM 2014-2020 va asigura finantarea proiectelor de investitii in urmatoarele sectoare ale Romaniei:

Axele prioritare sunt urmatoarele:

AXA PRIORITARA 1 - Dezvoltarea retelei TEN-T pe teritoriul Romaniei
Categorii de interventii finantate: dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rutiere (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres), feroviare si navale pe reteaua TEN-T.

AXA PRIORITARA 2 - Cresterea accesibilitatii regionale prin conectarea la TEN-T
Categorii de interventii finantate: stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale, inclusiv variante de ocolire, infrastructura feroviara prin electrificari si dotare cu material rulant, infrastructura portuara si aeroportuara).

AXA PRIORITARA 3 - Dezvoltarea unui sistem de transrport sigur si prietenos cu mediul
Categorii de interventii finantate: transport intermodal, siguranta rutiera, reducerea impactului asupra mediului, infrastructura modernizata la punctele de frontiera, eficientizarea sistemului de transport.

AXA PRIORITARA 4 - Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor
Categorii de interventii finantate: investitii in sectorul apa si apa uzata pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al UE, prin continuarea dezvoltarii proiectelor de integrare de apa si apa uzata, investitii in sectorul deseuri pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al UE, prin continuarea dezvoltarii proiectelor de management integrat al deseurilor de la nivelul judetelor.

AXA PRIORITARA 5 - Protejarea si conservarea biodiversitatii, decontaminarii siturilor poluate istoric si monitorizarea calitatii aerului

AXA PRIORITARA 6 - Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor
Categorii de interventii finantate: masuri non-structurale, orientate spre combaterea riscurilor generate de schimbarile climatice (in special inundatii si seceta), completate prin proiecte de infrastructura (amenajarea cursurilor raurilor, indiguiri), investitii pentru reducerea eroziunii costiere pe malul Marii Negre, dezvoltarea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta a serviciilor profesioniste si voluntare.

AXA PRIORITARA 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon
Categorii de interventii finantate: realizarea si modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si termice in centrale pe biomasa (inclusiv proiecte integrate: productie si transport/distributie), si a energiei termice in centrale geotermale (inclusiv proiecte integrate: productie si transport/distributie), consolidarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile in conditii de siguranta a functionarii SEN, realizarea de centrale electrice de cogenerare de inalta eficienta, pentru consum propriu, implementarea distributiei inteligente pentru consumatori rezidentiali de energie electrica (proiecte demonstrative derulate de cei 8 distribuitori regionali de energie electrica), monitorizarea consumului de energie la nivelul unor platforme industriale prin contorizare inteligenta.
AXA PRIORITARA 8 - Sisteme inteligente si sustenabile de transport ale energiei electrice si gazelor naturale

AXA PRIORITARA 9 - Dezvoltarea infrastructurii urbane in Bucuresti – Ilfov
Categorii de interventii finantate: dezvoltarea infrastructurii de transport urban subteran in Bucuresti-Ilfov prin extinderea magistrarelor de metrou si modernizarea retelei existente, achizitionarea de material rulant pentru noile tronsoane de metrou.
Axele prioritare activitatii de transport sunt 1, 2, 3 si 9; cele aferente celei de mediu si schimbari climatice sunt 4, 5 si 6, pe cand cele pentru energie curata si eficienta energetica sunt 7 si 8.